Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Käynnissä on tämän ohjelman viimeinen toteutusvuosi. Nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus hakea tukea pilotointiin ja uuden kehittämiseen. Uusia hakemuksia toivotaan vielä runsaasti lisää. Ohjelman viimeiset valintajaksot päättyvät 30.4. ja 1.10. klo 16.15.

Käsiteltäväksi jätettävät hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun osoite on http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja). Lisätietoja asiasta.

Sinisen biotalouden hankkeiden toinen hakumenettely

Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus ja avustukset hankkeille

Pääministeri Sipilän strategisen hallitusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on varattu 5 miljoonaa euroa rahoitusta sinisen biotalouden kärkihankkeen edistämiseen. Sinisen biotalouden ensimmäinen hakumenettely järjestettiin 22.5–14.7.2017.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa toisen määräaikaisen hakumenettelyn 27.3.-15.5.2018 sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman (http://mmm.fi/biotalous/sininen-biotalous) toteuttamiseksi. Hakumenettelyn toteuttamiseen on varattu rahoitusta enintään 1 000 000 euroa. Haun teemana on digitalisaation hyödyntäminen sinisen biotalouden ratkaisuissa. Lisätietoja hausta löytyy täältä

Ravinteiden kierrätyksen sekä vesien- ja merenhoidon kärkihankehaku alkaa 10.1.2018

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) seuraava kaksivaiheinen haku avautui ideahaulla 10.1.2018. Haku on yhteinen Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavan kärkihankkeen kanssa. Ensimmäisen vaiheen ideahaku tuli olemaan auki kuukauden. Parhaat ideat valitaan mukaan jatkohakuun, johon valitut hakijat laativat varsinaisen hankehakemuksen. Hankkeet voivat kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeilta edellytetään myös omarahoitusta.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön sivuilta:
Ravinteidenkierrätys, Raki2-ohjelma: http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys
Vesien- ja merenhoidon hankkeet: www.ym.fi/vesienjamerenhoito

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke (CircHubs) lähti liikkeelle toukokuussa 2017 ja sitä koordinoi Business Tampere. Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset eli Ekomo, Hiedanranta, Kolmenkulma, Ruskonniitty, Tarastenjärvi ja Topinpuisto toimivat hankkeen pilottialustoina. Hankkeessa rakennetaan kiertotalouskeskusverkostoa, jossa tiedonkulku on tehokasta ja avointa. Samalla tuetaan eri alueiden vahvuuksia sekä syvennetään kiertotalousyhteistyötä kaupunkien välillä. Yhteistyön ja avoimuuden keinoin vältytään päällekkäisiltä projekteilta ja kehitystyöltä ja pystytään parhaiten hyödyntämään eri alueiden väliset synergiat. Lue lisää hankkeesta: www.circhubs.fi .

 

Bio- ja kiertotalouden matchmaking -tapahtuma 23.-24.11. Tampereella

Toista kertaa Tampereella järjestettävässä bio- ja kiertotalouden matchmaking -tapahtumassa oli luvassa mielenkiintoisia yrityspuheenvuoroja, uusinta tutkimustietoa bio- ja kiertotalouden alalta sekä mahdollisuus luoda uusia kontakteja ja kehittää uutta yhteistyötä. Iltatilaisuudessa kuultiin muun muassa ”Demola meets nature” -projektien pitchauksia. Matchmaking -tapahtumassa oli kolme teemaa, joista järjestetään omat työpajat. Tilaisuuden esitykset, kuvat ja lisätietoa tapahtumasta löytyy Suomen Itämeri-instituutin sivuilta

Perjantaina 24.11.2017 järjestettiin kaikille avoimia tutustumisretkiä/-ekskursioita. Kohteita olivat Näsijärven rantaan nouseva uusi älykäs ja kestävä kaupunginosa Hiedanranta, Nokialla sijaitseva bio- ja kiertotalousyrityspuisto ECO3 sekä Hervannassa sijaitsevat TTY:n ja VTT:n laboratoriot.

Kiertotalouden tilannekuvatyöpaja

Pirkanmaan liitto järjesti syyskuussa 2017 ensimmäistä kertaa kiertotalouden tilannekuvatyöpajan, joka keräsi paikalle hyvän kattauksen kiertotalouden innovaatiotoiminnasta kiinnostuneita tahoja. Työpajassa tarkasteltiin innovaatiotoimintaa rahoituksen, osaamisen sekä verkostojen näkökulmista ja tehtiin kiertotalouden iskukykyanalyysi. Työpajan tulokset tukevat vuosittain tehtävää innovaatiotoiminnan tilannekuvatyötä ja tänä vuonna niiden pohjalta tehtiin myös katsaus bio- ja kiertotalouden innovaatiotoimintaan. Lue lisää.

 

Tutustu Pirkanmaan kiertotaloustoimijoihin

Pirkanmaalla toimii monimuotoinen joukko organisaatioita, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja rahoittajia, joiden työ sivuaa enemmän tai vähemmän kiertotaloutta. Tarkoituksena on nostaa CIRCPirkanmaa sivustoille tiedoksi alueen eri toimijoita ja päivittää listausta säännöllisesti. Ensimmäiset kaksi yritystä liittyvät materiaalikiertoihin ja rakentamiseen.

  • Tutustu Ecolan Oy:n toimintaan: Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon.
  • Tiesitkö tämän Deletestä? Delete  kierrättää ja käsittelee rakentamisen ja purkamisen jätteitä sekä tuottaa maarakennuskohteissa hyötykäytettäväksi DeleKivi-uusiokiviainesta, jonka raaka-aineena toimii pääosin Deleten purkutyömailla rakennusten purussa syntyvä betoni- ja tiilijäte. DeleKivi korvaa maarakentamisessa neitseellistä kiviainesta. Delete myös käsittelee ja jalostaa öljypitoisia nesteitä uudelleenkäytettäväksi teollisuuden tarpeissa. Samoin se järjestää kierrätyskoulutuksia mm. yrityksille ja oppilaitoksille.

Ajankohtaiset kiertotalouden rahoitushaut

Tietoa bio- jakiertotalouden kehittämiseen liittyvistä rahoitushauista ja rahoittajista on nyt koottu kahteenkin eri paikkaan:

  • Biotalous.fi rahoituslähdetietokantaan on koottu suomalaisia ja EU-tason rahoituslähteitä ja tietokannan tarkoituksena on palvella biotalouden osapuolia mahdollisimman kattavasti
  • Materiaalitkiertoon.fi kokoaa tietoa ajankohtaisista kiertotalouden rahoituskanavista. Rahoitusta on tarjolla eri lähteistä yrityksille, kunnille, järjestöille, tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille.