Ravinnekierrot

cropped-barley-872000_960_720.jpg

Ravinnekierrolla eli ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan lannan, puhdistamolietteen, biomassan ja -jätteen hyödyntämistä niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet saadaan otettua takaisin kiertoon ja hyödynnettyä esimerkiksi lannoitteena.

Biomassa-atlas

Uusi Luonnonvarakeskuksen kehittämä verkkopalvelu tuo Suomen ja Pirkanmaan biomassat kartalle. Biomassa-atlaksesta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Paikkatiedot löytyvät atlaksesta neliökilometrin tarkkuudella. Biomassa-atlaksen karttapalveluun.

Pirkanmaan ravinnevisio

Ravinnevisio -hankkeessa selvitettiin Pirkanmaan alueen ja erityisesti Tampereen seudun yhdyskuntajätevesien käsittelyssä muodostuvien puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinnesisältöä, käsittelyä biokaasulaitoksessa ja mädätysjäännöksen prosessointiin soveltuvia tekniikoita. Lisäksi tarkasteltiin mädätysjäännöksen tai siitä prosessoitujen lannoitevalmisteiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa sekä viherrakentamisessa. Selvityksen on teettänyt Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Nokian Vesi Oy.

Työtä on jatkettu Pirkanmaan ravinnekartoituksella, jossa on kartoitettu Pirkanmaalla ja sen lähialueilla muodostuvien orgaanisten ravinteiden (typpi ja fosfori) määrät. Kartoilla esitetään 5×5 km ruutujaolla alueella muodostuvat ravinteet lannasta, yhdyskuntalietteistä, kotitalousbiojätteistä ja maatalouden kasvijätteistä sekä alueen peltojen fosforin vastaanottopotentiaali.

Pirkanmaalaista osaamista

Pirkanmaalta löytyy paljon ravinnekiertoihin ja biokaasuntuotantoon liittyvää osaamista. Pirkanmaalaisesta yritysosaamisesta voi lukea lisää täältä.

Proravinne -hanke

Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitetään, miten yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden energiasisällön ja ravinteiden hyödyntämistä voidaan tehostaa. Vuoden alussa alkaneessa hankkeessa ovat mukana myös Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy sekä Luonnonvarakeskus. Vuoden 2017 alussa alkavat myös ensimmäiset hankkeeseen liittyvät koeajot Nokian Veden Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolla. Lue lisää Proravinne -hankkeesta täältä.

Biourea -hanke

BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa toteutettiin vuosina 2015-2016. Hankkeen tavoitteena oli laatia malli ja kokeilla käytännössä laajamittaisen erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi. Hanke toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Lue lisää hankkeesta täältä ja hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Hierakka-hanke on jatkoa 2016 päättyneelle BIOUREA-hankkeelle ja sen puitteissa järjestään Hiedanrannassa tapahtumia kaupunkilaisille, viranomaisille ja asiantuntijoille sekä esittellään koepeltoja. Hankkeen toivotaan vauhdittavan ravinnekiertoa kaupungeissa ja edistävän kiertotaloutta tukevia periaatteita kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa.